Garsinė instaliacija

„Jausmų sonifikacija”

LT

„Jausmų sonifikacija” yra sociomeninis projektas – garso instaliacija – tyrinėjanti jaunimo jausmų suvokimą per garsus.

Instaliaciją sudaro keturi abstraktūs garso takeliai, skirti meilės, pykčio, džiaugsmo ir liūdesio jausmams atvaizduoti. Garso takeliuose persipina garsai iš realaus gyvenimo, kuriuos pasirinko aštuoniasdešimt tyrime dalyvavusių Kauno miesto ir Kauno rajono jaunuolių.

Projekto autorė Justina Kecoriūtė ir garso menininkas Calum Vaughan (Jungtinė Karalystė) apjungia garsus į bendrą visumą, atsižvelgdami į jų pasiskirstymą tyrimo metu. Kūrėjai siekia kaip įmanoma vengti asmeninių kiekvieno jausmo interpretacijų ir leisti garsams egzistuoti savarankiškai.

Garso instaliacija skatina jaunimą tyrinėti alternatyvius jausmų raiškos būdus. Atsigręžiama ir į subjektyvių jausminių patirčių išgyvenimą kito patirties kontekste. Tai, kas jautru ir sava instaliacijoje gali atsiskleisti ir sužadinti naujas emocijas, arba pranykti, virsti nesusipratimu, banalybėmis. Autoriams svarbu, kaip, ir ar, šie dalykai gali veikti asmeninį bei tarpusavio jausmų supratimą.

Scenografiją instaliacijai kūrė Artūras Čertovas. 

—-

EN

‘Sonification of Feelings’ is a social art project – a sound installation – that explores the perception of young people’s feelings through sounds.

The installation consists of four abstract soundtracks designed to depict feelings of love, anger, joy and sadness. The soundtracks intertwine sounds from real life, chosen by eighty young people in Kaunas city and Kaunas district who participated in the research.

The author of the project Justina Kecoriūtė and the sound artist Calum Vaughan (United Kingdom) combine the sounds into a whole, taking into account their distribution during the research. The creators strive to avoid personal interpretations of each feeling as much as possible and to allow sounds to exist independently.

The sound installation encourages young people to explore alternative ways of expressing feelings. It also looks at subjective emotional experiences in the context of other people’s experiences. What is sensitive and personal can reveal and evoke new emotions, or contrarily, disappear, turn into misunderstandings, or form clichés. It is important to the authors how, and whether, these things can affect personal and mutual understanding of feelings.

The scenography for the installation was created by Artūras Čertovas.